Структура фотосферної конвекції Сонця на грануляційних і мезогрануляційних масштабах

1Баран, ОА, 1Стоділка, МІ
1Астрономічна обсерваторія Львівського національного університету імені Івана Франка, Львів, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Досліджено вертикальну структуру фотосферної конвекції Сонця з використанням профілів лінії нейтрального заліза λ ≈ 639.3 нм, отриманих у центрі сонячного диску у спокійній області. Спостереження проводились на 70-см німецькому баштовому вакуумному телескопі VTT (Канарські острова, Іспанія) з високою просторовою роздільною здатністю. Просторово-часові варіації кінематичних і термодинамічних параметрів відтворені шляхом розв’язку нерівноважної інверсної задачі переносу випромінювання. Хвильові рухи усунені шля-хом k-ω-фільтрації. Проаналізовано просторові варіації температури, вертикальної швидкості, густини і тиску у конвективних комірках на грануляційних масштабах (0.5...5.0 Мм) і на мезогрануляційних масштабах (5...12 Мм) на різних висотах у фотосфері Сонця (h = = 25...500 км). Поширюючись у верхні шари фотосфери, конвективна структура на цих масштабах зазнає подібних змін: на висотах h = = 200...250 км відбувається інверсія варіацій температури; інверсія конвективних швидкостей також зустрічається на цих висотах; на висотах h = 50...100 км виявлено інверсію відносних варіацій густини, відносні варіації густини і тиску всередині конвективних комірок збільшуються з висотою і набувають додатних значень у висхідних потоках і від’ємних значень у низхідних потоках.

Ключові слова: Сонце, телескоп VTT, фотосферна конвекція