Contents No 1, 2015

Extragalactic Astronomy

Ivashchenko, G., Vasylenko, O.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(1):3-21
Abstract /

Full text (PDF)

Vasylenko, A.A., Fedorova, E.V., Hnatyk, B.I., Zhdanov, V.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(1):22-31
Abstract /

Full text (PDF)

Space Physics

Kolesnyk, Y.L., Shakhov, B.A.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(1):32-39
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Ovsak, A.S.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(1):40-51
Abstract /

Full text (PDF)

Kharchuk, S.V., Korsun, P.P.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(1):52-57
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Kazantseva, L.V., Shatokhina, S.V., Protsyuk, Y.I., Kovylianska, O.E., Andruk, V.M.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(1):58-
Abstract /

Full text (PDF)