Contents No 3, 2018

Space Physics

Physics of Stars and Interstellar Medium

Gopka, V.F., Shavrina, A.V., Yushchenko, V.A., Yushchenko, A.V., Pavlenko, Y.V., Andrievsky, S.M., Vasileva, S.V., Kim, C., Jeong, Y., Lyubchik, Y.P.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(3):25-41
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Chernogor, L.F.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(3):42-58
Abstract /

Full text (PDF)