Contents No 3, 2018

Space Physics

Fedorov, Y.I., Shakhov, B.A.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(3):3-24
Abstract /

Full text (PDF)

Physics of Stars and Interstellar Medium

Gopka, V.F., Shavrina, A.V., Yushchenko, V.A., Yushchenko, A.V., Pavlenko, Y.V., Andrievsky, S.M., Vasileva, S.V., Kim, C., Jeong, Y., Lyubchik, Y.P.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(3):25-41
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Chernogor, L.F.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(3):42-58
Abstract /

Full text (PDF)

Chernogor, L.F., Shevelev, M.B.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(3):59-75
Abstract /

Full text (PDF)

Ovsak, A.S., Teifel, V.G., Karimov, A.M., Lysenko, P.G.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(3):76-80
Abstract /

Full text (PDF)