Contents No 1, 2020

Solar Physics

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Guliyev, A.S., Qasimov, H.A.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(1):35-43
Abstract /

Full text (PDF)

Instruments and Devices

Mikailov, K.M., Musaev, F.A., Alekberov, I.A., Rustamov, B.N., Khalilov, O.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(1):44-67
Abstract /

Full text (PDF)

Kornienko, Y.V., Lyashenko, I., Pugach, V.V., Skuratovskiy, S.I.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(1):68-84
Abstract /

Full text (PDF)

Space Physics

Wozniak, W., Iskra, K., Siluszyk, M., Modzelewska, R., Wolinski, P., Seredyn, T., Zienkiewicz, T.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(1):85-96
Abstract /

Full text (PDF)