Contents No 2, 2021

Extragalactic Astronomy

Physics of Stars and Interstellar Medium

Pavlenko, Y.V., Shubina, O.C., Kulyk, I.V., Kuznyetsova, Y.G., Zakhozhay, O.V., Korsun, P.P., Borysenko, S.A., Krushevska, V.M., Andreev, M.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(2):19-40
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Chornogor, S.N., Kondrashova, N.N.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(2):41-56
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Katsko, S.V., Emelyanov, L.Y., Chernogor, L.F.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(2):57-74
Abstract /

Full text (PDF)

Earth's Rotation and Geodynamics

Yatskiv, Y.S., Khoda, O.O., Ishchenko, M.V., Zhalilo, O.O.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2021, 37(2):75-88
Abstract /

Full text (PDF)