Фізичні умови у хромосфері сонячного двострічкового спалаху, який супроводжувався викидом. I

1Барановский, ЕО, 2Кондрашова, НМ, 2Пасечник, ММ, 1Таращук, ВП
1Науково-дослідний інститут «Кримська астрофізична обсерваторія», сел. Наукове, Україна
2Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Вивчаються змiни термодинамiчних параметрiв хромосфери у початковiй стадiї двострічкового сонячного спалаху 4 вересня 1990 р., який супроводжувався викидом. Побудовано неоднорiднi напiвемпiричнi моделi хромосфери спалаху i викиду для чотирьох моментiв спостережень. Спектри отримано на сонячному горизонтальному телескопi АЦУ-26 ГАО НАН України (пік Терскол). Фотометричнi розрiзи спектрiв проходили через два яскравих вузли однiєї із стрiчок спалаху i викид. При порiвняннi спостережуваних Нα в активній і незбуреній областях Сонця виявляється значна емiсiя у крилах лiнiї Нα (до 1... 1.2 нм) при залишковій iнтенсивностi в центрi профілів лінії 0.6...0.77. Розрахунки в рамках двокомпонентних моделей хромосфери показали, що це може свiдчити про наявнiсть не роздiлених телескопом деталей з глибоким прогрiвом хромосферних шарiв, якi займають 5...12 % загальної площi. Сильна асиметрія i зсув профілів лінії відносно профiлю лiнiї, отриманого для незбуреної областi Сонця, пояснюється особливостями розподiлу променевих швидкостей по висотi. Отримано, що на бiльшiй досліджуваній частині активної області рух спрямовано до спостерігача у верхнiй хромосферi (10...30 км/с) i від спостерігача у ниж-нiй хромосферi (5...20 км/с). Згідно з моделями, розрахованими для викиду, променеві швидкостi досягають 70 км/с.

Ключові слова: Сонце, сонячні спалахи, хромосфера