Двокомпонентні моделі фотосфери сонячного спалаху балу 2N/M2

1Андрієць, ОС, 2Кондрашова, НМ, 1Курочка, ЄВ
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
2Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: eng
Анотація: 

Вивчено фізичний стан фотосфери у процесі розвитку сонячного спалаху 2N/M2 18 липня 2000 р. за ешельними зеєман-спектрограмами, отриманими В. Г. Лозицьким на ортогональних кругових поляризаціях. Отримано напівемпіричні моделі для трьох моментів спалаху у початковій та головній фазах. Моделювання виконувалось за допомогою програми SIR з використанням семи ліній заліза та хрому. Модель фотосфери спалаху має двокомпонентну структуру: компонент з магнітним полем та немагнітне оточення. Отримано розподіли з висотою температури, напруженості магнітного поля та променевої швидкості. Температура в магнітному компоненті мала немонотонний хід з висотою. В моделях є шари з підвищеною відносно моделі незбуреної фотосфери температурою в середній та верхній фотосфері. Відмічалося збільшення температури на 500—800 К в нижніх шарах протягом спалаху. Напруженість магнітного поля на протязі спалаху збільшилась на 0.05 Тл у нижній та на 0.08—0.1 Тл у верхній фотосфері, при цьому її висотний градієнт зменшився від 0.0012 до 0.0008 Тл/км. Модель для початкової фази спалаху показує, що в нижній фотосфері спостерігались висхідні потоки речовини, а у верхній — низхідні. У головній фазі спалаху швидкість потоків речовини значно зменшилась. Значення параметрів фотосфери немагнітного оточення мало відрізнялися від значень цих параметрів для незбу-реної фотосфери.

Ключові слова: сонячний спалах, фотосфера