Contents No 1, 2013

Space Physics

Fedorov, Y.I., Shakhov, B.A., Stehlik, M.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(1):3-25
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Shchukina, N.G., Sukhorukov, A.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(1):26-49
Abstract /

Full text (PDF)

Kostyk, R.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(1):50-57
Abstract /

Full text (PDF)

Pishkalo, M.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(1):58-67
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Maigurova, N.V., Martynov, M.V., Pinigin, G.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2013, 29(1):68-0
Abstract /

Full text (PDF)