Contents No 3, 2013

Space Physics

Mendzhul, D.I., Agapitov, O.V., Cheremnykh, O.K.
Language: Ukrainian

Full text (PDF)

Physics of Stars and Interstellar Medium

Zakhozhay, V.A., Babenko, M.O.
Language: Russian

Full text (PDF)

Extragalactic Astronomy

Agiienko, K.B., Guseva, N.G., Izotov, Y.I.
Language: Russian

Full text (PDF)

Instruments and Devices

Zhilyaev, B.E., Sergeev, A.V., Andreev, M.V., Godunova, V.G., Reshetnyk, V.M., Taradiy, V.K.
Language: Russian

Full text (PDF)