Contents No 3, 2016

Space Physics

Fedorov, Y.I., Gnatyk, R.B., Hnatyk, B.I., Kolesnyk, Y.I., Shakhov, B.A., Zhdanov, V.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(3):3-25
Abstract /

Full text (PDF)

Cheremnykh, O.K., Klimushkin, D.Y., Mager, P.N.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(3):26-39
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Vavrukh, M.V., Vasilieva, I.E., Stelmakh, O.M., Tyshko, N.L.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(3):40-62
Abstract /

Full text (PDF)

Stodilka, M.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(3):63-74
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy