Contents No 6, 2016

Space Physics

Kolesnyk, Y.L., Klyuyeva, A.I., Shakhov, B.A., Fedorov, Y.I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(6):3-19
Abstract /

Full text (PDF)

Physics of Stars and Interstellar Medium

Antyufeyev, O., Shulga, V., Zinchenko, I.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(6):20-29
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Vidmachenko, A.P.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(6):30-48
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Leiko, U.M.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(6):56-67
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Maigurova, N.V., Martynov, M.V., Kryuchkoskiy, V.F.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2016, 32(6):68-80
Abstract /

Full text (PDF)