Contents No 4, 2018

Extragalactic Astronomy

Physics of Stars and Interstellar Medium

Ulyanov, O.M., Shevtsova, A.I., Zakharenko, V.V., Skoryk, A.O., Vasylieva, I.Y., Plakhov, M.S.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(4):14-29
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Chernogor, L.F., Mylovanov, Y.B.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(4):53-66
Abstract /

Full text (PDF)

Shubina, O.S., Borisov, N.V., Ivanova, O.V., Rosenbush, V.K.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2018, 34(4):67-80
Abstract /

Full text (PDF)