Contents No 5, 2017

Physics of Stars and Interstellar Medium

Yushchenko, A.V., Gopka, V.F., Shavrina, A.V., Yushchenko, V.A., Vasileva, S.V., Andrievsky, S.M., Raikov, A.A., Kim, S., Rittipruk, P., Yeuncheol, J., Kang, Y.W.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(5):3-26
Abstract /

Full text (PDF)

Sheminova, V.A.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(5):27-48
Abstract /

Full text (PDF)

Rustamov, J.N., Abdulkerimova, A.F.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(5):49-58
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Koval'chuk, M.M., Hirnyak, M.B., Baran, O.A., Stodilka, M.I., Vovchyk, Y.B., Bilinsky, A.I., Blahodyr, Y.T., Virun, N.V., Apunevych, S.V.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(5):68-74
Abstract /

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Yuldoshev, Q.X., Ehgamberdiev, S.A., Muminov, M.M., Protsyuk, Y.I., Relke, H., Andruk, V.M.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2017, 33(5):75-80
Abstract /

Full text (PDF)